Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus

Mitä seksuaalikasvatus on?

Seksuaalikasvatus on kokonaisvaltaista kasvatusta, jossa välittyy tietoa kehon osista ja niiden toiminnoista, arvoista, tunteista ja niiden kanssa toimimisesta, ihmissuhteista ja moninaisuudesta, ilosta ja nautinnosta sekä riskeiltä suojautumiselta ikätasonmukaisesti. Seksuaalikasvatus toteutuu osana muuta kasvatusta jo vauvasta lähtien. Toisinaan pienten lasten kohdalla puhutaan kehotunnekasvatuksesta. Seksuaalikasvatus jatkuu läpi elämän huomioiden iän ja ikätason sekä elämäntilanteen.

Jokaisella yksilöllä on oikeus seksuaalisuutta, seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksia koskevaan tietoon, sekä pääsy niitä käsittelevään materiaaliin monipuolisesti eri lähteistä. Jokaisella on myös oikeus saada seksuaalikasvatusta, joka perustuu tieteelliseen tietoon ja on ikätasolle sopivaa. Seksuaalikasvatuksen tulee perustua ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon sekä myönteiseen käsitykseen seksuaalisuudesta ja nautinnosta. Näistä ajatuksista koostuu seksuaalioikeuksien julistuksen (WAS 2014) kohdat 9 ja 10.

On tärkeää huomioida, että seksuaalisuuden ensivaiheet lähtevät kehittymään jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Seksuaalisuuden kasvu alkaa jo silloin, kun sanojen sisällöllä ei ole vielä varsinaista merkitystä. Lasten seksuaalikasvatusta ei näin ollen voi ulkoistaa varhaiskasvatuksen tai koulun vastuulle, vaan se saa alkunsa jo ensimmäisistä kosketuksen ja hoivan kokemuksista vauvan ja hoitajan välillä. Seksuaalikasvatus jatkuu läpi lapsen ja nuoren elämän ikätasoisesti ja se käsittää muun muassa 

  • tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen
  • kehon osien nimeämisen käyttämällä niille olemassaolevia, todellisia nimiä
  • turvataitoja
  • tietoa kehoista, niiden toiminnoista ja kehittymisetä sekä lisääntymisestä
  • tietoa nautinnosta, hyvästä olosta mitä keho tuottaa
  • tietoa seksuaalioikeuksista 
  • tietoa ihmissuhteista ja moninaisuudesta
  • tietoa seksuaalioikeuksista sekä niiden toteuttamisesta käytännössä
  • arvojen välittymisen

Seksuaalikasvatuksen tulee perustua monipuoliseen tieteelliseen tietoon, ei yksilön omakohtaisiin kokemuksiin tai asenteisiin. Tärkeää on myös tiedostaa, ettei seksuaalikasvatus ole muusta elämästä erillinen tapahtuma, johon osallistumisen voi valita. Seksuaalikasvatus tapahtuu tavallisissa arjen tilanteissa, kotona, asumispalveluissa, varhaiskasvatuksessa, kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan.

Miksi seksuaalikasvatus on tärkeää?

Miksi on tärkeää käsitellä omaa seksuaalisuuttaan osana työminäänsä tai osana vanhemmuutta? Seksuaalihistoriamme tapahtumat ja omaksutut asenteet ja stereotypiat tulevat esiin puheessa ja toimissamme. Välitämme näitä osia itsestämme joka tapauksessa, niitä ei voi piilottaa.  Mikäli näihin osiin itsessään ei ole tutustunut, saattaa välittää sellaisia asioita, mitä ei haluaisikaan.

Lasten ja nuorten on tärkeää olla valmiita käsittelemään seksuaalisuuteen liittyviä asioita ennen niiden kohtaamista. Eli esimerkiksi tietoa kehon toiminnoista pitää saada ennen kuin vaikkapa kuukautiset alkavat tai tietoa nautinnosta ja seksuaaliterveydestä huolehtimisesta ennen kuin kiinnostus toisen ihmisen kanssa tehtävään seksiin herää.

Tiedostamalla asenteensa, historiansa ja stereotypiansa voi valita, millaista tietoa välittää. Tiedostaminen myös vähentää kulttuurillemme tyypillistä häpeällä kasvattamista.

Voit pohtia seksuaalikasvatuksen kysymyksiä vastaanotollani. Tarjoan myös koulutusta ja kursseja aiheesta.

Seksuaalikasvatus kuuluu kaikille

Seksuaalikasvatuksen periaatteet pätevät monenlaisten asiakasryhmien kohdalla. Kokonaisvaltaista hoitoa ja hoivaa voidaan tarjota vain silloin, kun siinä hoidossa huomioidaan myös seksuaalisuus. Tällöin jokainen hoivaavaa työtä tekevä ottaa osaa myös hoivattavan seksuaalikasvatukseen, kohdaten asiakkaan seksuaalisuutta jälleen sen verran kuin on kohdannut omaa seksuaalisuuttaan.

Oma ohjenuorani seksuaalikasvatustyössä on, että erilaisten asiakasryhmien, esimerkiksi asumispalveluja käyttävien asiakkaiden, kanssa työskennellessä koulutetaan myös heidän kanssaan työskentelevää henkilökuntaa tai muuta lähipiiriä. Tällöin esimerkiksi asumispalveluja käyttävien asiakkaiden parissa työskentelevä henkilöstö kouluttautuu myös. Muutoin saatetaan aiheuttaa vain lisää hämmennystä, kun asiakkaan saaman seksuaalikasvatuksen jälkeen aihe saattaa nousta esille enemmän kuin aiemmin. Työntekijä voi kohdata asiakkaansa seksuaalisuutta aina vain sen verran kuin on kohdannut omaa seksuaalisuuttaan.

Koulutan hoitohenkilökuntaa sekä muita ihmisläheistä työtä tekeviä ammattilaisia seksuaalisuuden kohtaamiseen. Noudatan työssäni Seksuaalikasvatuksen Europpalaisia standardeja.